Wydawca treści Wydawca treści

STATUT SITLiD

Cele i zadania statutowe

Statut SITLiD określa następujące cele i zadania statutowe Stowarzyszenia:

Cele:

 • reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,
 • podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,
 • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Zadania:

 • zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,
 • reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,
 • organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,
 • organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,
 • prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.

    Tak sformułowane cele i zadania pozwalają na twórcze doskonalenie kierunków i form działania, dostosowując je do lepszego służenia leśnictwu i drzewnictwu oraz leśnikom i drzewiarzom.

Obecny Statut zatwierdzono na Krajowym Zjeździe Delegatów SITLiD w Rogowie 17 maja 2006 roku.